Polityka Prywatności

30 sierpnia 2021

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie obsługującym oferty szkoleń w spółce pod firmą Progressus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, znajdującym się pod adresem ul. Zabrskiej 16, 40-083 Katowice,  Polska (zwanym dalej „Serwisem”).
Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Progressus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Zabrskiej 16, 40-083 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902208, NIP 6342996891, REGON 388992297, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@progressus-szkolenia.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu lub umowy objęcia udziałów w Spółce Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach, pytaniach, opiniach, wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Spółce Progressus Sp. z o.o. jest całkowicie dobrowolne.

Informacja o źródle pochodzenia danych

Jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Administratorowi przez Progressus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Administrator uzyskał Twoje dane osobowe od Progressus Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.